Πολιτική Ποιότητας

Στην Χαϊκάλης Τράνς Α.Ε βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, με πλήρη συμμόρφωση προς τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, και παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την λειτουργία του. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αποτελεί βασική μας δέσμευση.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας, συνεπείς με την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, με χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει με τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.

Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος είναι:

  • Δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, με γνώμονα το κοινό όφελος.
  • Επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, τεχνικών πόρων, διαδικασιών και μεθοδολογιών, ώστε να αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών μας, εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων χρόνου και κόστους.
  • Διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.

Επίτευξη των στόχων

Για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της λειτουργίας μας, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό της, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τις προσδοκίες των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών, και όλων, ανεξαιρέτως, των εχόντων έννομο συμφέρον από τη λειτουργία μας.

Καλέστε τις Υπηρεσίες Χαϊκάλης Τράνς Α.Ε. στο

+30 210 5235477