1992

  • Ίδρυση της εταιρείας ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε.

  • Τα πρώτα γραφεία της εταιρείας λειτουργούν σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

2002

  • Κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 5000 τ.μ. στο ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα

2009

  • Στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργεί χώρος Τελωνειακής Αποθήκης

2010

  • Η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε νέες εγκαταστάσεις στην Μεταμόρφωση Αττικής

2011

  • Η εταιρεία πιστοποιείται ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟΦ)/Τελωνειακές Απλουστεύσεις- Ασφάλεια και Προστασία.

2015

  • Έναρξη συνεργασίας με τον φορέα πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA