Εκτελωνισμοί

Το εκτελωνιστικό τμήμα είναι στελεχωμένο με κατάλληλα ειδικευμένο και εξίσου έμπειρο προσωπικό εγγυώνται γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο διεκπεραίωσης της εκτελωνιστικής διαδικασίας των εμπορευμάτων.

Στο φάσμα των λειτουργιών του τμήματος αυτού περιλαμβάνονται όλες οι πτυχές του εκτελωνισμού εισαγωγές, εξαγωγές, μεταποιήσεις, μεταφορτώσεις, αποταμιεύσεις, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και λοιπές διαδικασίες.

Εκτός από τις εκτελωνιστικές διευθετήσεις σε εισαγωγές και εξαγωγές, το τμήμα ασχολείται επίσης με μεταποιήσεις, μεταφορτώσεις, αποταμιεύσεις, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και λοιπές διαδικασίες.

Η εταιρεία είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟΦ) – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑΣ GRAEOF00401901911)

Ο θεσμός του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» (Authorised Economic Operator) ετέθη σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ως «εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας» θεωρείται ο οικονομικός φορέας, ο οποίος στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία και είναι αξιόπιστος σε ολόκληρη την Κοινότητα στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργεί και, ως εκ τούτου δικαιούται, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, να απολαύει ορισμένων ωφελημάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Το πιστοποιητικό χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων, της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και επιθυμεί να επωφεληθεί από όλα τα ευεργετήματα που παρέχονται στους ΑΕΟ.

Τα οφέλη για τους ΑΕΟ, είναι τα ακόλουθα:

  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων
  • Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων, εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο
  • Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων
  • Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις
  • Βελτίωση των σχέσεων με τις τελωνειακές αρχές.
  • Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου.